14252_17370_calauto_highway_bnr

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מכללת היי-וואי בע"מ ("המכללה" או "אנו"), מקבוצת קל-אוטו, מתייחסת בכבוד לפרטיותך כסטודנט ו/או כמשתמש באתר האינטרנטhttp://www.highway-college.co.il  שהיא מנהלת ומפעילה ("האתר") ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כמקור המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.


כללי
בעת השימוש באתר ו/או במסגרת לימודיך במכללה ("הלימודים"), אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, מס' תעודת זהות, כתובת מגוריך, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, תאריך לידה, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה, פרטי מעסיקך, מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק, מידע אודות מצב בריאותך, ציונים, נוכחות, השכלה, ועוד.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע לא תוכל להשתמש באתר ו/או להירשם ללימודים ו/או להשתמש בשירותי המכללה.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של חברת קל-אוטו מימון (1998) בע"מ (חברת האם של המכללה) ("קל אוטו מימון"), המתנהל על פי דין ("המאגר"), ובאחריותה. השימוש באתר ו/או בשירותי המכללה, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.


השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת: 
 
(א)  לאפשר להשתמש באתרים ו/או בשירותים השונים המוצעים על ידי המכללה ו\או שותפיה העסקיים;

(ב)   כדי לאפשר קיום לימודיך במכללה בצורה מיטבית;

(ג)   ליצירת קשר כאשר המכללה סבורה שקיים צורך בכך;

(ד)    לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;

(ה)   על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהמכללה ו/או קל אוטו מימון סבורים בתום לב כי עליהם לעשות כן.

מסירת מידע לצד שלישי 

המכללה משמשת כחברת השמה מוסמכת על פי דין. במסגרת האמור, המכללה ו/או קל אוטו מימון ימסרו מידע אודותיך לגופים ומעסיקים שונים בשוק העבודה לצרכי השמה. מלבד האמור, המכללה ו/או קל אוטו מימון לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר ו/או במסגרת לימודיך במכללה, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

(א)   אם יידרשו לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

(ב)   אם יקבלו התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדם בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המכללה ו/או קל אוטו מימון;

(ג)    אם המכללה ו/או קל אוטו יארגנו את פעילותיהן פעילותה במסגרת גוף אחר- לרבות מיזוג עם גוף אחר- הן תהיינה זכאיות להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה;

(ד)   אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המכללה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

(ה)   אם וככל שהדבר יידרש לצורך קיום התחייבויותיה של המכללה על פי תקנון הלימודים ו/או כל דין חל , כגון העברת פרטים לעובדים או לקבלני משנה. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי המכללה ו/או קל אוטו מימון ו/או מטעמם של אלו בקשר למסירת המידע האישי כאמור.

Cookies 
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

משלוח דואר פרסומי

במידה ותאשר את סעיף משלוח חומר פרסומי בעת הרישום לאתר או השימוש בו, Highway תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה המשתמש בעת הרישום באתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

במידה ואישרת סעיף משלוח חומר פרסומי ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת לחץ כאןאבטחת מידע

המכללה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המכללה לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל reception@calauto.co.il  או באמצעות פקס מס 03-7912029 'או בדואר רגיל אל: קבוצת קל אוטו, רחוב הצפירה 18, תל אביב מיקוד 67779.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר

למידע נוסף מיועצי הלימודים
וההשמה השאירו פרטים

שם מלא
טלפון
דוא"ל

אני מסכים לקבל מ-Highway ו/או משותפיה העסקיים מידע פרסומי כמפורט במדיניות הפרטיות

רח' דוד חכמי 15 בית "אתגר", ת"א | 03-7912033 | פנייה בדואר אלקטרוני | מדיניות פרטיות

Simply-Smart סימפלי סמארט - בניית אתרים